Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Biržų rajono savivaldybės kolegija

Kęstutis Knizikevičius – Savivaldybės meras (Kolegijos posėdžio pirmininkas),
Jurga Bagamolovienė – Savivaldybės administracijos direktorė,
Dalia Baltrušaitienė – Savivaldybės tarybos Socialinio vystymo komiteto pirmininkė,
Dalius Barkauskas – Savivaldybės tarybos Kontrolės komiteto pirmininkas,
Simona Bindariūtė – Savivaldybės tarybos Etikos komisijos pirmininkė,
Dalius Drevinskas – Savivaldybės tarybos Teritorijų vystymo ir aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas,
Justas Greviškis – Savivaldybės tarybos Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas,
Astra Korsakienė – Savivaldybės vicemerė,
Alė Pocienė – Savivaldybės tarybos Antikorupcijos komisijos pirmininkė,
Steponas Staškevičius – Savivaldybės vicemeras.

Biržų rajono savivaldybės kolegija sudaryta Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-251. Kolegija yra patariamasis organas. Posėdžius šaukia ir pirmininkauja Savivaldybės meras. Kolegija priima rekomendacinius sprendimus. Savivaldybės kolegijos darbo tvarka ir posėdžių organizavimo tvarka apibrėžta Biržų rajono savivaldybės tarybos veiklos reglamento XIII skyriuje.

Pagal LR vietos savivaldos įstatymo 18 str. 4 d.,  Kolegija paprastai:

1) analizuoja savivaldybės teritorijoje esančių valstybės institucijų padalinių veiklą, teikia siūlymus savivaldybės tarybai dėl šių padalinių veiklos gerinimo ir jų vadovų išklausymo;

2) svarsto ir teikia siūlymus dėl savivaldybės strateginio planavimo dokumentų rengimo;

3) numato mero ir savivaldybės tarybos narių kvalifikacijos tobulinimo prioritetus (kiekvienais metais);

4) svarsto klausimus dėl mero politinio (asmeninio) pasitikėjimo valstybės tarnautojų pareigybių skaičiaus nustatymo;

5) susipažįsta su specialiųjų ir detaliųjų planų projektais, dėl jų gali teikti rekomendacijas merui;

6) svarsto savivaldybės įstaigų metinių ataskaitų rinkinius ir savivaldybės valdomų įmonių metinių finansinių ataskaitų rinkinius, metinius pranešimus ir (arba) veiklos ataskaitas;

7) svarsto ir teikia pasiūlymus dėl savivaldybės tarybos posėdžių darbotvarkių papildymo;

8) teikia savivaldybės tarybos sprendimų projektus.