Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Jaunimo atstovų rinkimai į jaunimo reikalų tarybą

Jaunimo atstovų rinkimai į jaunimo reikalų tarybą Freepik.com nuotr.

Gegužės 28 d. 15 val. vyks jaunimo atstovų rinkimai į Biržų jaunimo reikalų tarybą nuotoliniu būdu.

Visuotinio susirinkimo metu bus išrinkti šeši jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovai 2 metų kadencijai. Balsavimo teisę turi raštu deleguotas vienas atstovas (14–29 m.) iš kiekvienos jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje. Atstovas į visuotinį susirinkimą deleguojamas pateikiant delegavimo raštą, kuriame turi būti nurodyta deleguojamo asmens vardas, pavardė, einamos pareigos organizacijoje /savivaldoje ir kontaktinė informacija (telefonas, elektroninis paštas). Delegavimo raštas turi būti pasirašytas organizacijos / savivaldos vadovo ar jo įgalioto asmens.

Kandidatus į Jaunimo reikalų tarybos jaunimo atstovus gali siūlyti jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos, mokinių ir (ar) studentų savivaldos, veikiančios savivaldybės teritorijoje, iš savo narių arba kandidatais gali save išsikelti pavieniai asmenys. Kandidatai turi užpildyti registracijos anketą, parašyti motyvacinį laišką ir pateikti bent vieną rekomendaciją iš jaunimo organizacijos, su jaunimu dirbančios organizacijos ar mokinių savivaldos. Registracijos anketa skelbiama Biržų rajono savivaldybės tinklalapyje birzai.lt. Nuolat atnaujinamas kandidatų sąrašas (kandidato vardas, pavardė, amžius ir atstovaujama organizacija (jeigu tokia yra) yra viešai skelbiami Savivaldybės interneto svetainėje www.birzai.lt ir (ar) kitose pasirinktose visuomenės informavimo priemonėse.

Jaunimo reikalų taryba – visuomeninė patariamoji institucija, lygybės principu sudaroma iš Biržų rajono savivaldybės administracijos, Savivaldybės tarybos atstovų ir jaunimo atstovų. Jaunimo reikalų taryba, atlieka šias funkcijas:

  • renka ir analizuoja informaciją apie jaunimo politikos įgyvendinimą savivaldybės institucijose bei įstaigose, kitą informaciją, susijusią su jaunimu;
  • inicijuoja savivaldybės jaunimo politikos padėties, jaunimo poreikių tyrimus ir jaunimo politikos kokybės vertinimą;
  • analizuoja užsienio valstybių patirtį sprendžiant jaunimo politikos klausimus ir teikia pasiūlymus bei rekomendacijas Savivaldybės tarybai dėl bendradarbiavimo su užsienio šalių institucijomis galimybių;
  • teikia pasiūlymus Savivaldybės tarybai, jos komitetams ar komisijoms: dėl jaunimo politikos plėtros savivaldybėje krypčių; dėl teisės aktų projektų, susijusių su jaunimo politikos įgyvendinimu savivaldybėje, parengimo ir (ar) pakeitimo, įskaitant savivaldybės strateginį veiklos planą ir strateginį plėtros planą;
  • dalyvauja rengiant ilgalaikius strateginius jaunimo politikos plėtros ir įgyvendinimo planus;
  • teikia rekomendacinio pobūdžio siūlymus Savivaldybės administracijai dėl jaunimo politikos įgyvendinimo priemonių finansavimo;
  • teikia pasiūlymus savivaldybės įstaigoms, dirbančioms su jaunimu, dėl jaunimo politikos įgyvendinimo;
  • užtikrina jaunimo dalyvavimą sprendžiant Savivaldybės jaunimo politikos klausimus;
  • bendradarbiauja su Savivaldybės jaunimo reikalų koordinatoriumi jaunimo politikos įgyvendinimo savivaldybėje klausimais.

Kandidatų paraiškos priimamos ir deleguoti atstovai registruojami iki gegužės 22 d. el. p. zydrune.klungiene@birzai.lt. Daugiau informacijos teirautis tel. 8 684 75 167.

Biržų rajono savivaldybės informacija