Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Užkrečiamųjų ligų nuostoliai

Gyvūnų laikytojai arba savininkai, įtarę gyvūnų užkrečiamąją ligą, privalo tuoj pat apie tai pranešti Valstybinei maisto ir veterinarijos tarnybai arba teritoriniams padaliniams, arba privačiam veterinarijos gydytojui. Gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkio vietoje įvertinami ir atlyginami gyvūnų savininkams tik tie nuostoliai, kurie susidarė nuo gyvūno laikytojo arba savininko pranešimo apie gyvūnų užkrečiamosios ligos protrūkį dienos iki jo likvidavimo dienos.

Gyvūnų savininkai dėl patirtų nuostolių atlyginimo ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo oficialaus VMVT paskelbimo apie užkrečiamosios ligos židinio likvidavimą ir (arba) nuo šios ligos taikomų veterinarinės sanitarijos priemonių įvykdymo buferinėje zonoje dienos, kreipiasi į savivaldybių komisijas ir pateikia šiuos dokumentus:

1. paraišką atlyginti nuostolius, kuriuos patyrė gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir  dėl šių ligų taikė veterinarinės sanitarijos priemones (toliau – paraiška); (paraiška paukščių laikytojams)

2. asmens tapatybės patvirtinimo dokumentą, jeigu teikia fizinis asmuo;

3. dokumentus, kuriais patvirtinama nuosavybės teisė į sunaikintą turtą;

4. dokumentus, įrodančius išlaidas už atliktas patalpų ir įrangos valymo, dezinsekcijos ir dezinfekcijos paslaugas;

5. dokumentus arba jų kopijas, kuriais patvirtinama, kad laboratoriniai mėginiai dėl užkrečiamosios gyvūno ligos paimti ir tyrimai atlikti;

6. draudimo įmonės pažymą, jeigu gyvūnas buvo draustas, kurioje nurodoma apskaičiuota ir numatoma išmokėti pinigų suma.

7. įsipareigojimą VMVT vienus metus  nelaikyti užkrečiamajai ligai imlių gyvūnų buferinėje zonoje.

Teisės aktai

Nuostolių dėl užkrečiamųjų ligų – galvijų tuberkuliozės, galvijų bruceliozės, enzootinės galvijų leukozės – židinio galvijų bandoje sunaikinimo įvertinimo ir atlyginimo taisyklės.

Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, kompensavimo tvarkos aprašas.

Nuostolių, kuriuos patyrė ūkinių gyvūnų savininkai, vykdydami gyvūnų užkrečiamųjų ligų židinių likvidavimo ir (ar) prevencijos priemones, taip pat salmoneliozės valstybinės programos priemones, apskaičiavimo metodika.

Informacija apie afrikinio kiaulių maro prevenciją

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams už biologinio saugumo priemonių reikalavimų įgyvendinimą taisyklės.

Pagalbos teikimo kiaulių laikytojams skatinant vykdyti afrikinio kiaulių maro prevencijos priemones taisyklės.

Pagalbos už įsigytus ūkinius gyvūnus teikimo taisyklės.