Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Atsinaujinančių išteklių energija – vėjo ir saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

Atsižvelgiant į mūsų šalies tarptautinius įsipareigojimus, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, padidinti iki:
30 proc. iki 2020 m.
45 proc. iki 2030 m.
80 proc. iki 2050 m. 
Šių tikslų siekiama skatinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą elektros, šilumos ir transporto sektoriuose.Biržų rajono savivaldybės 2021-2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas
(patvirtintas Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023-02-24 sprendimu Nr. T-52 ,,Dėl Biržų rajono atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų plano iki 2030 m. patvirtinimo")


Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu (2021-08-26 Nr.T-240) numatyta parengti Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono  savivaldybės  Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose specialųjį planą, kuriame bus numatytas Savivaldybės Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose vėjo jėgainių ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymas. Plano rengimas yra esamos būklės įvertinimo stadijoje.
Savivaldybės tarybos sprendimu (2021-11-26 Nr. T-282) taip pat rengiamas Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Vabalninko ir Širvėnos seniūnijų teritorijose specialusis planas, kuriame bus numatytas Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymas. Vykdomi plano rengimo darbai.

Savivaldybės tarybos sprendimais (2020-06-26 Nr. T-141, 2021-06-30 Nr. T-207) pritarta, kad:

  • viešoji įstaiga Biržų ligoninė teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ligoninės pastatuose projekto paraišką paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ ir, gavusi paramą, projektą įgyvendintų. Projektui skirtas finansavimas, taip pat nuspręsta prisidėti prie projekto finansavimo Savivaldybės lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų, užtikrinti tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengs projektui skiriama subsidija, bei netinkamų finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinų išlaidų padengimą Savivaldybės lėšomis. Projektas įgyvendinamas.

  • Biržų lopšelis-darželis „Genys“ teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos poreikiams projekto paraišką finansinei paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir, gavęs paramą, projektą įgyvendintų. Projektui įgyvendinti skirtas finansavimas. Taip pat nuspręsta prisidėti prie projekto finansavimo Savivaldybės lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų, užtikrinti tinkamų finansuoti išlaidų, kurių nepadengs projektui skiriama subsidija, bei netinkamų finansuoti, tačiau projektui įgyvendinti būtinų išlaidų padengimą Savivaldybės lėšomis. Projektas įgyvendintas, lopšelyje-darželyje įrengta saulės elektrinė.

  • „Aušros“ pagrindinė mokykla teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos poreikiams projekto paraišką finansinei paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir, gavusi paramą, projektą įgyvendintų.

  • Biržų rajono Legailių globos namai teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos poreikiams projekto paraišką finansinei paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir, gavę paramą, projektą įgyvendintų.
    Tarybos sprendimais nuspręsta taip pat prisidėti prie šių projektų finansavimo Savivaldybės lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų. ,,Aušros" pagrindinė mokykla ir Legailių globos namai įraukti į rezervinį sąrašą finansavimui gauti.