Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Atsinaujinantys energijos ištekliai

Atsinaujinančių išteklių energija – vėjo ir saulės energija, aeroterminiai, geoterminiai, hidroterminiai ištekliai ir vandenynų energija, hidroenergija, biomasė, biodujos, įskaitant sąvartynų ir nuotekų perdirbimo įrenginių dujas, kitų atsinaujinančių neiškastinių išteklių, kurių naudojimas technologiškai galimas dabar arba bus galimas ateityje, energija.

Atsižvelgiant į mūsų šalies tarptautinius įsipareigojimus, Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje numatyta atsinaujinančių energijos išteklių dalį, palyginti su šalies bendruoju galutiniu energijos suvartojimu, padidinti iki:
30 proc. iki 2020 m.
45 proc. iki 2030 m.
80 proc. iki 2050 m. 
Šių tikslų siekiama skatinant atsinaujinančių energijos išteklių plėtrą elektros, šilumos ir transporto sektoriuose.Rengiamas Biržų rajono savivaldybės 2021-2030 metų atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo plėtros veiksmų planas.
Plano rengimo tikslas – įvertinti esamą situaciją ir nusistatyti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo tikslus ir priemones šiems tikslams pasiekti 2021-2030 metais. Plane numatoma pasiekti atsinaujinančių išteklių energijos naudojimo planinius rodiklius, kuriais turi būti prisidedama prie Nacionalinėje energetikos nepriklausomybės strategijoje įtvirtintų tikslų iki 2030 metų pasiekimo.

Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu numatyta parengti Atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono  savivaldybės  Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose specialųjį planą, kuriame bus numatytas Savivaldybės Nemunėlio Radviliškio ir Parovėjos seniūnijų teritorijose vėjo jėgainių ir kitų atsinaujinančių energijos išteklių inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymas.
Savivaldybės tarybos sprendimu taip pat rengiamas Atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros vystymo Biržų rajono savivaldybės Vabalninko ir Širvėnos seniūnijų teritorijose specialusis planas, kuriame bus numatytas Biržų rajono savivaldybės Širvėnos ir Vabalninko seniūnijų teritorijose atsinaujinančių išteklių energetikos inžinerinės infrastruktūros, įskaitant ir su tuo susijusių inžinerinių komunikacijų, vystymas.

Savivaldybės tarybos sprendimais (2020-06-26 Nr. T-141, 2021-06-30 Nr. T-207) pritarta, kad:

  • viešoji įstaiga Biržų ligoninė teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo ligoninės pastatuose projekto paraišką paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2020 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo, geoterminės energijos, biokuro ar kitų) panaudojimas visuomeninės ir gyvenamosios (įvairių socialinių grupių asmenims) paskirties pastatuose, kurie nuosavybės teise priklauso valstybei, savivaldybėms, tradicinėms religinėms bendruomenėms, religinėms bendrijoms ar centrams“ ir, gavusi paramą, projektą įgyvendintų. Projektui skirtas finansavimas, jis įgyvendinamas.

  • Biržų lopšelis-darželis „Genys“ teiktų atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimo elektros energijos poreikiams projektų paraišką finansinei paramai gauti pagal Klimato kaitos programos lėšų naudojimo 2021 m. sąmatą detalizuojančio plano priemonę „Atsinaujinančių energijos išteklių panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ ir, gavęs paramą, projektą įgyvendintų. Projektui įgyvendinti taip pat skirtas finansavimas.
    Tarybos sprendimais nuspręsta prisidėti prie šių projektų finansavimo Savivaldybės lėšomis ne mažiau kaip 20 proc. visų tinkamų finansuoti projektų išlaidų.