Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Užterštų teritorijų tvarkymas

Širvėnos ežero valymas

2010 m. Savivaldybės administracija pradėjo įgyvendinti Širvėnos ežero valymo ir pakrančių gamtosauginio sutvarkymo I etapo pirmos dalies projektą. Projektas finansuotas pagal 2007–2013 m. Sanglaudos skatinimo veiksmų programos 1 prioriteto „Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai“ įgyvendinimo priemonę VP3-1.4-AM-04-R ,,Vandens telkinių būklės gerinimas“. Projekto metu išvalyta ežero dalis prie Agluonos upės žiočių ir ežero dalis prie centrinės maudyklos. Išvalyta 15 ha ežero ploto, pašalinta 58180 m3 dumblo ir nuosėdų, sutvarkyta 3,8 ha pakrantės. Bendra projekto vertė – 2,988 mln. Lt, iš jų 2,494 mln. Lt – Europos regioninės plėtros fondo lėšos, 494 tūkst. Lt – Savivaldybės lėšos.

 

2013 - 2014 m., įgyvendinant ežero valymo I etapo antros dalies projektą, išvalyta dar 10 ha ežero ir sutvarkytos pakrantės ties Astravo užtvanka ir Jaunimo parku. Bendra projekto vertė – 2,604 mln. Lt, iš jo ES dalis – 2,344 mln. Lt

 


Katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4 sutvarkymas

Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymo darbai atlikti 2017 m. 2016 m. lapkričio 22 d. pasirašyta Biržų rajono savivaldybės administracijos ir Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros sutartis dėl Europos sąjungos struktūrinių fondų ir savivaldybės lėšomis finansuojamo projekto „Užterštos katilinės teritorijos Biržuose, Plento g. 4, sutvarkymas“ įgyvendinimo. Bendra projekto vertė – 38 tūkst. eurų. Katilinės teritorijos sutvarkymo darbus atliko viešojo pirkimo konkursą laimėjusi VšĮ „Grunto valymo technologijos“. Įgyvendinus Projektą, sutvarkyta naftos produktais užteršta katilinės teritorija Plento g. 4, Biržuose: iškastas naftos produktais užterštas žemės paviršiaus gruntas, išmontuoti ir išvežti naftos produktų laikymui naudoti rezervuarai,  vamzdynai, rezervuarų pamatai/laikikliai. Pašalinus užterštą paviršinį grunto sluoksnį, į jo vietą paskleistas atvežtinis švarus gruntas. Atliktas išvalytos teritorijos kontrolinis tyrimas, parengta užterštos teritorijos tvarkymo ataskaita.

Išvalytos ir sutvarkytos praeityje užterštos teritorijos Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k.

Savivaldybės administracija įgyvendino Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis iš dalies finansuojam  projektą Nr. 05.6.1-APVA-V-020-01-0040 „Užterštų teritorijų Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. sutvarkymas“.

Projekto tikslas – sutvarkyti Biržų r. sav. Einorių k., Kratiškių k. ir Svirgeliškių k. cheminėmis medžiagomis užterštas teritorijas, siekiant išvengti pavojaus aplinkai, žmonių sveikatai, sumažinant grunto bei gruntinio vandens užterštumo lygį. Įgyvendindama Projektą, Savivaldybė nuosavomis lėšomis turėjo padengti 5 proc. tinkamų finansuoti Projekto išlaidų. Bendra projekto vertė – 763 760,52 Eur. Projektas iš dalies finansuotas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis.

Darbus vykdė UAB ,,Vilniaus BDT”. 2021–2022 m. buvo valomos praeityje cheminėmis medžiagomis užterštos teritorijos – iškasamas užterštas gruntas, šalinamos buvusios naftos bazės statinių liekanos. Užterštas gruntas pakeistas švariu, atlikti liekaninio grunto užterštumo lygio tyrimai. Teritorijų tvarkymo darbai baigti 2023 m.