Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Aplinkos stebėsena

Biržų rajono savivaldybės teritorijos darnus vystymasis yra neatsiejamas nuo išsamios informacijos gavimo apie antropogeninės taršos monitoringo komponentus (aplinkos oro, aplinkos triukšmo, paviršinio  bei požeminio vandens, dirvožemio, kraštovaizdžio, gyvosios gamtos). Dėl šios priežasties 2022 m. gruodžio 27 d. Biržų rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T–302 patvirtinta Biržų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023–2028 m. programa, kurioje pateikiami kiekvieno aplinkos monitoringo komponento tikslai, uždaviniai ir tyrimų apimtys.

Biržų rajono savivadybės aplinkos monitoringo 2023–2028 m. programa

Biržų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo 2023-2028 m. programos pristatymas

Pagal LR aplinkos monitoringo vykdymą reglamentuojančius teisės aktus Biržų rajono savivaldybės aplinkos monitoringas vykdomas siekiant gauti išsamią informaciją apie savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę, planuoti bei įgyvendinti vietines aplinkosaugos priemones, kurios užtikrintų tinkamą gamtinės aplinkos kokybę. Monitoringo tikslas – valdyti aplinkos kokybę Savivaldybės teritorijoje, kad atlikus stebėjimus būtų gauta detali informacija apie Savivaldybės teritorijos gamtinės aplinkos būklę.

Biržų rajono savivaldybės aplinkos monitoringo ataskaitos