Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Projektiniai konkursai ir finansavimas

BIRŽŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS

Biržų rajono savivaldybė kviečia nevyriausybines organizacijas, atitinkančias Lietuvos Respublikos nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatyme apibrėžtą nevyriausybinių organizacijų sąvoką, bei registruotas ir veikiančias Biržų rajono Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas) teikti Paraiškas (toliau – Paraiška) daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti pagal nevyriausybinių organizacijų 2023–2026 m. veiklos finansavimo programos  aprašą (toliau – Programa).

Priemonei įgyvendinti skirta Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 20 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2024 m. balandžio 3 d. iki balandžio 19 d.

Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Finansavimo prioritetas skiriamas projektams, kurie:

 • orientuoti į veiklas, įtraukiančias skirtingų kartų Biržų rajono savivaldybės gyventojus, į jų tarpusavio bendravimo stiprinimą, lygių galimybių užtikrinimą, ugdančias pilietiškumą ir skatinančias gyventojų užimtumą bei savanorišką veiklą;
 • yra skirti išskirtinumo, tradicijų ir krašto etnokultūros išsaugojimui, reikšmingų istorinių datų, įvykių įprasminimui, kultūrinių  tradicijų kūrimui. Prioritetą skatinančios veiklos ir/ar renginiai, reprezentuojantys Biržų rajono potencialą, skatinantys jo plėtrą ir gerinantys krašto įvaizdį;
 • orientuoti į nevyriausybinių organizacijų iniciatyvumo didinimą, yra inicijuojami nevyriausybinių nebendruomeninių organizacijų; tikslinės veiklos, nešančios naudą ne tik organizacijos nariams, bet ir apimančios kuo didesnį skaičių gyventojų, nesusietų naryste organizacijoje, teikiant viešąsias paslaugas reikalingų gebėjimų stiprinimo veikloms įgyvendinti (tyrimai, akcijos, paskaitos, konferencijos gyventojams aktualiais klausimais, stovyklos – išskyrus vaikų ir jaunimo);
 • skatina Savivaldybės įmonių, įstaigų, ūkininkų, verslo atstovų ir vietos bendruomenės ir (ar) Savivaldybės teritorijoje veikiančių nevyriausybinių organizacijų bendradarbiavimą ir veikimą kartu;
 • turintys finansinį prisidėjimą: rėmėjų ir (arba) nuosavą indėlį projektui įgyvendinti.

Vienas projektas gali apimti kelias išvardintas veiklas.

 Finansavimas neskiriamas:

 • organizacijoms, kurios nepateikė anksčiau vykdytų ir Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuotų projektų biudžetinių ir (ar) veiklų ataskaitų, neturi paramos gavėjo statuso, yra likviduojamos;
 • jei projektas buvo pateiktas kitam Savivaldybės organizuotam konkursui;
 • organizacijų kasdienei veiklai arba dirbančiųjų pagal darbo sutartis atlyginimams;
 • privačių interesų tenkinimo veikloms (pvz. poilsinių kelionių, išvykų iki 5 asmenų, SPA, pirties, degustacijų ir kt.) ir jų organizavimo paslaugoms pirkti;
 • patalpų remontui ir (ar) statybai, įrangai, kurie nesusiję su vykdomu projektu;
 • komercinei ar ūkinei veiklai;
 • išlaidoms, nesusijusioms su projekto vykdymu;
 • jei projektinės veiklos bet kokiomis formomis, metodais ir būdais pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstituciją, įstatymus ir kitus teisės aktus.

Paraiškos teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką vienu egzemplioriumi, kurią pristato pasirinktu būdu:

 • siunčiant skenuotą paraišką elektroniniu paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt 
 • siunčiant registruotą laišką adresu: Biržų rajono savivaldybės administracijai, Nevyriausybinių organizacijų 2024 m. projektų finansavimo konkursui, Vytauto g. 38, Biržai, Švietimo, kultūros ir sporto skyriui  105 kab., vyr. specialistei Aušrai Butkauskienei.

Atsakingas asmuo patvirtina paraiškos gavimą Pareiškėjui jo Paraiškoje nurodytu       el. paštu.

SVARBU!   Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu, lietuvių kalba pagal patvirtintą Paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba, jei pareiškėjas turi, elektroniniu parašu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas.

Paraiškos forma ir kiti dokumentai:

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2023–2026 m. veiklos finansavimo programa

1 priedas Paraiška

2 priedas. Paraiškų administracinės atitikties vertinimas

3 priedas Paraiškų vertinimo anketa

4 priedas Finansavimo sutartis

5 priedas Suteiktas finansavimas projektui (sąmatos tikslinimas)

6 priedas Veiklos ataskaita

Finansavimo sutarties 1 priedas (prašymas pervesti lėšas)

Finansavimo sutarties 2 priedas (apskaitos dokumentų suvestinė)

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė, Tel. nr. +370 671 31 927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, Vytauto g. 38, 105 kab.

Biržų rajono savivaldybės informacija, 2024-04-04 


 

RELIGINĖS BENDRUOMENĖS KVIEČIAMOS TEIKTI PARAIŠKAS  PROJEKTAMS  FINANSUOTI

Biržų rajono savivaldybė kviečia religinės bendruomenes, atitinkančias LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatyme apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką, bei veikiančias Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas) teikti Paraiškas (toliau – Paraiška) daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti pagal Biržų  rajono savivaldybės 2019 m. vasario 14 d. Nr. T-4 patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau –  Aprašas). 

Priemonei įgyvendinti skirta Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 20 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2024 m. kovo 5 d. iki balandžio 3 d., 16.00  val.Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Finansuoti tinkamos veiklos:

 • Religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto paskirties medžiagų bei prekių įsigijimas;
 • bažnytinio inventoriaus remontas;
 • pastatų, patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančio religinės paskirties pastato rekonstrukcijos projektinės dokumentacijos parengimas;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančių statinių būklės pagerinimas ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos;
 • jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimas
 • edukacinių ir sociokultūrinių iniciatyvų organizavimas
 • religinės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
 • informacinių, reprezentacinių ir kitokių leidinių leidybai.

Vienas projektas gali apimti kelias išvardintas veiklas. 

Prioritetai teikiami:

 • objektams, kurių būklė blogiausia, kuriems skubiai reikalingi avarijos grėsmės pašalinimo ar konservavimo, restauravimo, apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ar jų priežiūra (pirmenybė teikiama religinės paskirties pastatams);
 • įrašytų į Kultūros paveldo registrą objektų, kurie turi istorinę, architektūrinę, meninę vertę, avarinės būklės pašalinimas;
 • Religinių bendruomenių projektams, kurie pritraukia lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos lėšos);
 • turint statybą, remontą ar tvarkybą leidžiantį dokumentą;
 • turint su Kultūros paveldo departamentu suderintą paveldotvarkos projektą, jei bus keičiamos paminklo vertingosios savybės, vykdant tvarkybos darbus į Kultūros paveldo registrą įtrauktame objekte.

Paraiškos teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką vienu egzemplioriumi skenuotą paraišką išsiunčiant elektroniniu paštu  ausra.butkauskiene@birzai.lt Atsakingas asmuo patvirtina paraiškos gavimą Pareiškėjui paraiškoje nurodytu el. paštu.

SVARBU!   Paraiška pildoma  lietuvių kalba pagal patvirtintą Paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba, jei pareiškėjas turi, elektroniniu parašu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Religinė bendruomenė.

Formos:

ATASKAITŲ FORMOS:

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė,  Tel. +370 671 31 927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, Vytauto g. 38, 105 kab.

Biržų rajono savivaldybės informacija. 2024-03-04


2024-02-15

Kvietimas teikti paraiškas finansavimui gauti pagal Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2023–2025 metų veiksmų plano 2.1.1.1 priemonės „Stiprinti bendruomeninę veiklą savivaldybėse“ 


2024-02-29

Kvietimas teikti paraiškas Biržų rajono savivaldybės sporto organizacijų veiklų projektų finansavimo atrankos konkursui.


2024-02--07

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS 2024 M. BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSUI 


 


ĮGYVENDINANT BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ 2023–2026 M. VEIKLOS FINANSAVIMO PROGRAMĄ, SKELBIAMAS 2023 M. PROJEKTŲ FINANSAVIMO KONKURSAS  

KVIEČIAME BIRŽŲ RAJONO NEVYRIAUSYBINES ORGANIZACIJAS TEIKTI PARAIŠKAS

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2023–2026 m. veiklos finansavimo programos (toliau – Programa) paskirtis – kurti palankią aplinką Biržų rajono nevyriausybinėms organizacijoms (toliau – Nevyriausybinės organizacijos), užtikrinti tinkamas jų, kaip svarbaus pilietinės visuomenės elemento, veiklos ir plėtros sąlygas, dalinai finansuojant jų veiklą. Gauti finansavimą savo veiklai įgyvendinti pagal šią Programą, gali nevyriausybinės organizacijos, atitinkančios Nevyriausybinių organizacijų plėtros įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą nevyriausybinių organizacijų sąvoką, bei registruotos ir veikiančios Biržų rajono Savivaldybės teritorijoje. Lėšos Nevyriausybinių organizacijų veiklai finansuoti kasmet numatomos pagal Biržų rajono savivaldybės biudžeto Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos Nr. 3 priemonę „Nevyriausybinių organizacijų veiklos skatinimas“. Lėšos skiriamos konkurso būdu. Priemonės įgyvendinimui skirta Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 15 000 Eur.

Finansavimo prioritetai skiriami:

 • veikloms, ugdančioms pilietiškumą, sąmoningumą, skatinančioms gyventojus įsitraukti į aktualių Biržų rajono problemų sprendimą;
 • veikloms, skirtoms Seimo paskelbtų 2023–2026 metų jubiliejinių ir atmintinų datų paminėjimams;
 •  veikloms, kurios skatina vietos nevyriausybinių organizacijų išskirtinumą, tradicijų kūrimą ir veiklų įvairovę;
 • veikloms, įtraukiančioms jaunimą, ugdančioms jaunų žmonių pareigingumą, atsakomybę ir savanorišką veiklą;
 • veikloms, kurias organizuoja nebendruomeninės nevyriausybinės organizacijos.

Finansavimas nėra skiriamas:

 •  komercinei veiklai;
 • kasdienei organizacijos veiklai arba dirbančiųjų pagal darbo sutartis atlyginimams;
 • organizacijoms, kurios nepateikė anksčiau vykdytų ir Savivaldybės lėšomis iš dalies finansuotų projektų ataskaitų;
 • įrangai ir remontui, kurie nesusiję su vykdomu projektu.

Paraiškas prašome teikti nuo 2023 m. kovo 1 d. iki kovo 20 d.  17 val. Po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos.

Paraiška pildoma  lietuvių kalba pagal patvirtintą Paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Pareiškėjas. Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką vienu egzemplioriumi, kurią pristato pasirinktu būdu (skenuota Paraiška elektroniniu paštu lina.vireliuniene@birzai.lt  ar registruotu laišku adresu: Biržų rajono savivaldybės administracijai, Nevyriausybinių organizacijų 2023 m. projektų finansavimo konkursui, Vytauto g. 38, Biržai, Švietimo, kultūros o savivaldybės informacijair sporto skyriui  104 kab., vyr. specialistei Linai Vireliūnienei.

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Lina Vireliūnienė, tel.+370 612 98 151 el.p. lina.vireliuniene@birzai.lt

Paraiškos forma ir kiti dokumentai:

Biržų rajono savivaldybės nevyriausybinių organizacijų 2023–2026 m. veiklos finansavimo programa

1 priedas Paraiška

2 priedas. Paraiškų administracinės atitikties vertinimas

3 priedas Paraiškų vertinimo anketa

4 priedas Finansavimo sutartis

5 priedas Suteiktas finansavimas projektui

6 priedas Veiklos ataskaita

Finansavimo sutarties 1 priedas

Finansavimo sutarties 2 priedas

Biržų rajono savivaldybės informacija / 2023-02-28


SKELBIAMAS KONKURSAS BIRŽŲ RAJONO RELIGINIŲ BENDRUOMENIŲ IR BENDRIJŲ PROJEKTAMS 2023 METAIS FINANSUOTI

Biržų rajono savivaldybė kviečia religinės bendruomenes, atitinkančias LR Religinių bendruomenių ir bendrijų įstatymo nustatyta tvarka apibrėžtą tradicinės Lietuvos religinės bendruomenės sąvoką, bei veikiančias Savivaldybės teritorijoje (toliau – Pareiškėjas) teikti Paraiškas (toliau – Paraiška) daliniam finansavimui iš savivaldybės biudžeto gauti pagal Biržų  rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Biržų rajono savivaldybės tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklos finansavimo iš savivaldybės biudžeto lėšų tvarkos aprašą (toliau –  Aprašas). Lėšos tradicinių religinių bendruomenių ir bendrijų veiklai finansuoti skiriamos pagal Biržų rajono savivaldybės biudžeto Kultūros ir turizmo, sporto, jaunimo ir bendruomenių veiklos aktyvinimo programos Nr. 3 priemonę „Religinių bendrijų rėmimas“. Lėšos skiriamos konkurso būdu. Priemonės įgyvendinimui skirta Savivaldybės biudžeto lėšų suma – 15 000 Eur.

Paraiškos teikiamos nuo 2023 m. vasario 9 d. iki 2023 m.  kovo 13 d.,17 val.

Prioritetai teikiami:

 • objektams, kurių būklė blogiausia, kuriems skubiai reikalingi avarijos grėsmės pašalinimo ar konservavimo, restauravimo, apsaugos priemonių įrengimo darbai, remontas ar jų priežiūra (pirmenybė teikiama religinės paskirties pastatams);
 • įrašytų į Kultūros paveldo registrą objektų, kurie turi istorinę, architektūrinę, meninę vertę, avarinės būklės pašalinimas;
 • turint pritrauktų lėšas iš įvairių fondų bei kitų finansavimo šaltinių (prie papildomų finansavimo šaltinių priskiriamos ir nuosavos lėšos);
 • turint statybą, remontą ar tvarkybą leidžiantį dokumentą;
 • turint su Kultūros paveldo departamentu suderintą paveldotvarkos projektą, jei bus keičiamos paminklo vertingosios savybės, vykdant tvarkybos darbus į Kultūros paveldo registrą įtrauktame objekte.

Finansuoti tinkamos veiklos:

 • Religinėms bendruomenėms priklausančių pastatų, patalpų remonto paskirties medžiagų bei prekių įsigijimas;
 • bažnytinio inventoriaus remontas;
 • pastatų, patalpų pritaikymas bendruomenės poreikiams;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančio religinės paskirties pastato rekonstrukcijos projektinės dokumentacijos parengimas;
 • Religinėms bendruomenėms priklausančių statinių būklės pagerinimas ir su šiais darbais susijusios inžinerinės paslaugos;
 • jubiliejinių ir kitų renginių organizavimo išlaidų finansavimas
 • edukacinių ir sociokultūrinių iniciatyvų organizavimas
 • religinės paskirties pastatų aplinkos tvarkymas
 • informacinių, reprezentacinių ir kitokių leidinių leidybai.

Vienas projektas gali apimti kelias išvardintas veiklas. 

Paraiškos teikimo būdas ir sąlygos:

Pareiškėjas konkursui gali pateikti tik vieną paraišką (1 priedas Paraiška) vienu egzemplioriumi, kurią pristato pasirinktu būdu (faksu ar kitu nei skelbime nurodytu adresu/būdu ir po nustatyto termino pateiktos projektų paraiškos neregistruojamos ir nevertinamos):

 • skenuotą paraišką išsiunčiant elektroniniu paštu ausra.butkauskiene@birzai.lt (prieš siunčiant būtina įsitikinti, kad paraiška būtų tinkamai nuskenuota ir įskaitoma). Paraišką el. paštu turi būti išsiųsta iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, bet ne vėliau kaip iki Administracijos darbo laiko pabaigos. Atsakingas asmuo patvirtina paraiškos gavimą Pareiškėjui paraiškoje nurodytu el. paštu.
 • Paraišką išsiunčiant registruotu laišku adresu: Biržų rajono savivaldybės administracijai, Religinių bendruomenių projektų konkursui, Vytauto g. 38, Biržai, arba vokas su paraiška pristatomas atsakingam asmeniui į Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyrių,  105 kab. (Vytauto g. 38, Biržai) iki paskutinės paraiškų priėmimo dienos, ne vėliau kaip iki Administracijos darbo laiko pabaigos. Registruoto laiško pašto antspaudo data turi būti ne vėlesnė nei paskutinė paraiškų priėmimo diena.

SVARBU!   Paraiška pildoma  lietuvių kalba pagal patvirtintą Paraiškos formą, pasirašyta pareiškėjo vadovo arba jo įgalioto asmens, turinčio teisę veikti pareiškėjo vardu, nurodant vardą, pavardę ir pareigas, patvirtinta antspaudu, jei pareiškėjas privalo turėti antspaudą, arba, jei pareiškėjas turi, elektroniniu parašu. Paraiška turi būti užpildyta kompiuteriu. Visi paraiškos ir prie jos pridedamų dokumentų lapai turi būti iš eilės sunumeruoti. Už paraiškoje pateiktų duomenų teisingumą atsako Religinė bendruomenė.

Pareiškėjas  kartu su paraiška teikia šiuos dokumentus:

 • pareiškėjo registravimo pažymėjimojuridinių asmenų registro (JAR) išrašo kopiją;
 • jei pareiškėjui atstovauja ne jo vadovasdokumento, patvirtinančio asmens teisę veikti pareiškėjo vardu, originalą ar tinkamai patvirtintą jo kopiją (JAR išduoto išplėstino išrašo kopija arba sprendimo dėl paskyrimo vadovauti religinei bendruomenei / bendrijai  kopiją);
 • kitus dokumentus, kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką (pvz. projektą numačius įgyvendinti su partneriu (-iais), bendradarbiavimo sutartį (-is) ar partnerio rašytinį sutikimą dalyvauti projekte ir pan.).

Formos:

Paraiškos forma

Prašymas pervesti lėšas(skyrus finansavimą)

ATASKAITŲ FORMOS:

Paraiškas registruoja ir informaciją teikia Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausioji specialistė Aušra Butkauskienė, Tel. +370 671 31 927, el. p. ausra.butkauskiene@birzai.lt, Vytauto g. 38, 105 kab.

Biržų rajono savivaldybės informacija / 2023-02-09