Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

SND balionų šalinimo programa trijų aukštų ir aukštesniems daugiabučiams namams

Nuo 2022 m. vasario 1 d. daugiabučių namų atstovai kviečiami teikti paraiškas paramai gauti pagal „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ (toliau – Priemonė).

Pareiškėjai

Daugiabučio namo atstovas – daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų įgaliotas asmuo, bendrija ar administratorius, veikiantys sudarytos ir viešajame registre įregistruotos jungtinės veiklos sutarties ar kitu Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse numatytu atstovavimo pagrindu.

Valstybės paramos suma

2022 metais numatoma skirti 9 582 000 (devyni milijonai penki šimtai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų projektams įgyvendinti, įskaitant ir lėšas Agentūrai už Priemonės administravimą. Daugiabučių namų atstovų įgyvendinamiems projektams skiriama 9 082 000 (devyni milijonai aštuoniasdešimt du tūkstančiai) eurų, o skirstomųjų tinklų operatoriaus įgyvendinamiems projektams 500 000 (penki šimtai tūkstančių) eurų.

Daugiabučio namo atstovo tinkamos finansuoti išlaidos nustatomos:

 • daugiabučių namų bendrųjų inžinerinių elektros ar gamtinių dujų sistemų įrengimas ir (ar) pertvarkymas laiptinėse ir bendros paskirties patalpose – 242 eurų su PVM vienam butui;
 • butų elektros instaliacijos ar dujų sistemos pertvarkymas – 242 eurų su PVM vienam butui, iš kurio pašalinamas SND balionas ir, jeigu yra bendro naudojimo virtuvė, kiekvienam joje esančiam įvadui, skirtam prijungti elektrinę arba dujinę viryklę;
 • įrangos, reikalingos naujam energijos šaltiniui naudoti (elektrinės arba dujinės viryklės), įsigijimas – 242 eurų su PVM vienam vienetui į vieną butą, iš kurio pašalinamas SND balionas arba bendro naudojimo virtuvėse įrengtam vienam vienetui;
 • daugiabučio namo atstovui kompensuojamos išlaidos už veiklų administravimą – 3 proc.

Pareiškėjams taikomi reikalavimai

Daugiabučio namo atstovas privalo teisėtai atstovauti daugiabučio (-ių) namo (-ų) butų ar kitų patalpų savininkus.

Paraiškų atrankos būdas – tęstinis.

Rezervinės 2021 m. paraiškos

2022 metais pirmenybė dėl finansavimo skyrimo suteikiama 2021 metais teiktoms paraiškoms, tačiau nefinansuotoms paraiškoms pagal Agentūros sudarytą ir su Ministerija suderintą priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą (toliau – 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašas). Į 2021 m. rezervinių paraiškų sąrašą įtraukiamos paraiškos, kurioms 2021 metais nepakako finansavimo lėšų ir kurioms finansavimas buvo skirtas, tačiau projektai per 2021 metus nebuvo įgyvendinti arba nebaigti įgyvendinti;

Paraiškų priėmimo tvarka

Paraiškos priimamos nuo 2022 m. vasario 1 d. iki 2022 m. birželio 1 d. 17.00 val. Paraiškos teikiamos nuolat iki kvietimo teikti paraiškas termino pabaigos. Paraiškų priėmimas gali būti baigiamas anksčiau, jeigu pagal priimtus sprendimus dėl projektų finansavimo ir pateiktas naujas paraiškas nustatoma, kad pateiktose paraiškose prašoma skirti finansavimo lėšų suma yra pakankama norint paskirstyti visą kvietimui teikti paraiškas skirtą lėšų sumą. Informacija apie sprendimą dėl kvietimo stabdymo paskelbiama kvietime teikti paraiškas, kuris skelbiamas Agentūros interneto svetainėje www.apva.lt ir https://apvis.apva.lt/.

Paraiškas subsidijai gauti galite teikti per informacinę sistemą APVIS adresu https://apvis.apva.lt/.

 Pirmą kartą jungiantis prie APVIS arba norint įgalioti kitą asmenį pildyti paraišką, rekomenduojame peržiūrėti paruoštas videoinstrukcijas. Jeigu paraišką teikia jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo, prie APVIS turi jungtis per savo fizinio asmens el.bankininkystę. Tuo atveju, kai paraišką teikia atstovas juridinis asmuo (bendrija arba kita įmonė), prie APVIS pirmą kartą jungtis turi per (!) juridinio asmens bankininkystę (po prisijungimo per juridinio asmens bankininkystę yra galimybė įgalioti kitą fizinį asmenį vėliau jungtis bei pildyti/taisyti paraišką).

Instrukciją, kaip užpildyti paraišką, rasite ČIA.

Rangovų sąrašus, vykdančių elektros įrenginių įrengimo ir eksploatavimo veiklą, rasite ČIA.

Vertinamos ir finansavimo sprendimui priimti teikiamos tik tos paraiškų eilėje esančios paraiškos, kurioms pakanka kvietime Priemonei numatytos paramos lėšų sumos. Paraiškos, kurioms kvietime numatytos paramos lėšų sumos nepakanka yra nevertinamos ir įtraukiamos į rezervinių paraiškų sąrašą. Rezervinių paraiškų eilė sudaroma pagal paraiškų pateikimo datą (paraiškoms jokie kiti pirmumo prioritetai nenustatomi). Paraiškos iš rezervinio sąrašo gali būti vertinamos ir teikiamos finansavimo sprendimui priimti, tuo atveju, jei atsiranda sutaupytų lėšų Priemonėje arba Priemonei yra skiriamas papildomas finansavimas.

Su paraiška privalomų pateikti dokumentų sąrašas:

 • daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų protokolas, kuriame Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 4.85 straipsnyje nustatyta tvarka priimtas sprendimas dėl konkretaus daugiabučio namo aprūpinimo energija būdo (elektros energija ar gamtinės dujos) kopija (netaikoma, jeigu veiklų įgyvendinimui nereikalinga atlikti projektavimo ir darbų, susijusių su daugiabučio namo bendrojo naudojimo vidaus tinklų (elektros ar gamtinių dujų) įrengimu ir ar pertvarkymu). Protokolas turi būti pasirašytas daugiabučio namo butų ar kitų patalpų savininkų, arba su protokolu pateikiami balsavimo biuleteniai;
 • daugiabučio namo atstovavimą pagrindžiantys dokumentai:
 1. jei daugiabutį namą atstovauja administratorius. Pagal CK 4.84 str. administratorių skiria savivaldybės vykdomoji institucija. Su paraiška teikiamas dokumentas – atitinkamos savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas dėl bendrojo naudojimo objektų administratoriaus skyrimo, kuriame matytųsi administratoriaus paskyrimas ir jam priskirti administruoti daugiabučiai;
 2. jei daugiabutį namą atstovauja bendrija. Ji turi būti užregistruota juridinių asmenų registre. Su paraiška teikiami dokumentai - Registrų centro LR juridinių asmenų registro išrašas ir notaro patvirtinti bendrijos įstatai;
 3. jei daugiabutį namą atstovauja Jungtinės veiklos sutartimi įgaliotas asmuo. Šiuo atveju namo valdymas turi būti įregistruotas Nekilnojamo turto registre. Su paraiška teikiamas dokumentas – Jungtinės veiklos sutarties kopija;
 • Aprašo 3 priedas "Detalus keičiamų suskystintų naftos dujų balionų kiekis ir reikalingas elektros energijos (ar gamtinių dujų) galios poreikis", rasite ČIA;
 • ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris naudoja SND balioną, užpildyta deklaracija (taikoma jei, daugiabutyje yra vykdoma ūkinė veikla), rasite ČIA;
 • daugiabučio namo atstovo prisiimamų įsipareigojimų deklaracija, rasite ČIA;
 • PVM tinkamumo finansuoti deklaracija (taikoma pareiškėjams, kurie yra PVM mokėtojai, o taip pat turi būti pildoma kiekvieno ūkinę veiklą daugiabučio namo bute ar kitoje patalpoje vykdančio, daugiabučio namo buto ar kitų patalpų savininko, kuris yra registruotas PVM mokėtojas ir kurio išlaidos yra įtraukiamos į projekto biudžetą), rasite ČIA.

Mokėjimo prašymai

Daugiabučio namo atstovas Agentūros nustatytos formos mokėjimo prašymus per APVIS teikia Agentūrai, ne vėliau kaip iki 2022 m. gruodžio 1 d.

Teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2021 m. vasario 5 d. įsakymas Nr.  1-15 „Dėl priemonės „Suskystintų naftos dujų balionų daugiabučiuose pakeitimas kitais energijos šaltiniais“ finansavimo sąlygų aprašo patvirtinimo“;
 2. Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2019 m. birželio 27 d. įsakymas Nr. 1-181 „Dėl Suskystintų naftos dujų balionų, naudojamų daugiabučiuose namuose, pakeitimo 2019–2022 metais veiksmų plano patvirtinimo“.

Kontaktai pasiteiravimui: Statybos ir infrastruktūros skyriaus vyriausioji specialistė Ernesta Čebienė, mob. +370 682 54098, el. p. ernesta.cebiene@birzai.lt