Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Prevencinės socialinės paslaugos

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos asmenims (šeimoms) ir (ar) bendruomenėms, siekiantiems (siekiančioms) stiprinti asmens (šeimos) gebėjimą savarankiškai rūpintis asmeniniu (šeimos) gyvenimu ir asmens (šeimos) dalyvavimą visuomenės gyvenime, stiprinti bendruomenės socialinį aktyvumą ir skatinti bendruomenės socialinę įtrauktį, taip pat stiprinti asmens (šeimos) žinias ir ugdyti jo (jos) įgūdžius, kad ateityje būtų išvengta galimų socialinių problemų ir socialinės rizikos atsiradimo.

Prevencinės socialinės paslaugos: potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieškos paslauga, kompleksinės paslaugos šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija, atvirasis darbas su jaunimu, mobilusis darbas su jaunimu.

Prevencinė (-ės) socialinė (-ės) paslauga (-os) gali būti inicijuojama (-os):

1. asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių), jo globėjo ar rūpintojo prašymu;

2. pagal bendruomenės nario ar kito suinteresuoto fizinio asmens ar institucijos (organizacijos), Biržų rajono savivaldybės administracijos (toliau – Savivaldybės administracija) padalinio (toliau kartu – suinteresuotas asmuo) kreipimąsi dėl galimo prevencinės socialinės paslaugos teikimo kitam asmeniui (šeimai) poreikio.

3. prevencines socialines paslaugas, teikiančios įstaigos iniciatyva, kai:

3.1. gauta informacija ar nustatoma, kad asmuo (šeima) patiria sunkumus, negeba savarankiškai spręsti iškilusias problemas;

3.2. bendradarbiaujant su bendruomenėmis, seniūnijomis ir įvairiomis socialinio darbo įgyvendinimo srityse veikiančiomis institucijomis, įstaigomis, organizacijomis gauta informacija, kad asmenys (šeimos) patiria įvairių sunkumų  ir jiems reikia pagalbos;

3.3. gauta informacija iš specialistų, dirbančių su jaunimu, kad jaunam žmogui kyla problemos ir įveikti sunkumus reikia pagalbos;

3.4. gauta informacija iš švietimo ir ugdymo, sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų įstaigų, policijos ir kitų institucijų darbuotojų, kurie turi duomenų apie prevencinių socialinių paslaugų asmeniui (šeimai) reikalingumą.

1 punkte nurodytas asmuo dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo tiesiogiai žodžiu ar raštu, paštu ar elektroniniu paštu kreipiasi į įstaigas, teikiančias prevencines socialines paslaugas, (nurodydamas savo ir (ar) šeimos narių vardus, pavardes, dėl kokios problemos kreipiasi bei kontaktinę informaciją (telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą).

2 punkte nurodyti suinteresuoti asmenys dėl prevencinės socialinės paslaugos teikimo asmeniui (šeimai) kreipiasi į įstaigas, teikiančias prevencines paslaugas, ir pateikia laisvos formos raštą (paštu, elektroniniu paštu ar kitomis elektroninėmis priemonėmis), nurodydami asmens (vieno iš suaugusių šeimos narių) vardą, pavardę, kontaktinę informaciją (gyvenamosios vietos adresą, telefono ryšio numerį ar elektroninio pašto adresą (jeigu žinoma) ir priežastį, dėl kurios asmuo (vienas iš suaugusių šeimos narių) ar jo globėjas, rūpintojas to negali padaryti pats.

Prevencines socialines paslaugas Savivaldybėje organizuoja ir teikia šios įstaigos:

  • Viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro Bendruomeniniai šeimos namai (Vytauto g. 32, Biržai (3 aukštas iš kiemo pusės), tel. 8 674 83 859, el. p. seimai.paslaugos@gmail.com ) – potencialių socialinių paslaugų gavėjų paieška, kompleksinės paslaugos šeimai, bendruomeninių šeimos namų paslaugos organizuojant kompleksines paslaugas šeimai, darbas su bendruomene, šeimos konferencija;
  • Biržų švietimo pagalbos tarnyba (Vytauto g. 32, Biržai, Tel: (8 450) 34 658, paštas: spt.birzai@gmail.com) – atviras darbas su jaunimu, mobilus darbas su jaunimu.

Prevencinės socialinės paslaugos teikiamos įstaigoje, teikiančioje prevencines paslaugas, asmens namuose ir kitose vietose, konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai teikti nustatytose, Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintame Socialinių paslaugų kataloge, vietose, pagal konkrečiai prevencinei socialinei paslaugai Socialinių paslaugų kataloge numatytą šios paslaugos teikimo trukmę, dažnumą, kitas sąlygas.

Reglamentuojantys teisės aktai:

Socialinių paslaugų įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.91609F53E29E/asr;

Socialinių paslaugų katalogas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.51F78AE58AC5/asr;

Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2022 m. lapkričio 23 d. įsakymas Nr. A1-776 „Dėl Prevencinių socialinių paslaugų organizavimo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/370708c06b3511edbc04912defe897d1;

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2022 m. gruodžio 27 d. sprendimas Nr. T-289 „Dėl viešosios įstaigos Biržų rajono socialinių paslaugų centro skyrimo vykdyti bendruomeninių šeimos namų funkcijas“

Biržų rajono savivaldybės tarybos 2023 m. rugpjūčio 25 d. sprendimas Nr. T-267 „Dėl prevencinių socialinių paslaugų planavimo, organizavimo ir teikimo Biržų rajono savivaldybėje tvarkos aprašo patvirtinimo“.