Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Koordinuotai teikiamos paslaugos

Koordinuotai teikiamų paslaugų tikslas – sudaryti palankias sąlygas vaiko gerovei, padedant jo tėvams kurti saugią aplinką, užtikrinti gyvenimo, asmeninių bei socialinių ryšių kokybę.
Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo vaikui ir jo tėvams poreikis atsiranda, kai pavienės, atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės.

Koordinuotos pagalbos gavėjai - vaikai nuo gimimo iki 18 m. ir asmenys iki 21 m., turintys didelių ir labai didelių specialiųjų ugdymosi poreikių bei jų tėvai (globėjai, rūpintojai).

Koordinuotos pagalbos vaikui ir jo šeimai skyrimo kriterijai:

  • vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) pavienės atskirai teiktos ar teikiamos švietimo pagalbos, socialinės ar sveikatos priežiūros paslaugos yra neveiksmingos, neefektyvios ir neužtikrina vaiko gerovės;
  • vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) reikia ne mažiau kaip 2 skirtingų sričių (sektorių) specialistų pagalbos;
  • vaikas nelanko jokios ugdymo įstaigos ir negauna jokios jo poreikius tenkinančios pagalbos;
  • galimai yra pažeistos vaiko teisės (į mokslą, sveikatą, maistą, pastogę);
  • vaikui nustatytas privalomas ikimokyklinis ir (ar) priešmokyklinis ugdymas;
  • vaikui, ar bent vienam iš tėvų (globėjų, rūpintojų) nustatytas neįgalumas.

PRAŠYMO FORMA: FIZINIAMS ASMENIMS, JURIDINIAMS ASMENIMS

KOORDINUOTAI TEIKIAMŲ ŠVIETIMO PAGALBOS, SOCIALINIŲ IR SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TVARKOS APRAŠAS