Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Vaiko gerovės komisija

Vaiko gerovės komisijos paskirtis – užtikrinti Biržų rajono savivaldybės teritorijoje gyvenančių vaikų gerovę, bendradarbiaujant su mokyklų vaiko gerovės komisijomis ir kitomis vaiko gerovės srityje dirbančiomis institucijomis.

Savivaldybės administracijos Vaiko gerovės komisijos funkcijos:
1. Kartu su TBK kiekvienais metais tvirtina metų veiklos planą, nustatydami vaiko gerovės prioritetus, tikslus, priemones jiems įgyvendinti, ir Savivaldybės mero nustatyta tvarka atsiskaito už jo įgyvendinimą;
2. Surenka informaciją, būtiną Savivaldybės mero sprendimui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo, ar dėl vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo, pratęsimo;
3. Nagrinėja prašymus ir teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl vaiko minimalios ar vidutinės priežiūros priemonių skyrimo, pratęsimo, pakeitimo ar panaikinimo ir kitų priemonių skyrimo (prašymo forma fiziniams asmenims,    prašymo forma įstaigoms);
4. Nagrinėja prašymus dėl koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų skyrimo ir teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl sprendimo priėmimo (prašymo forma fiziniams asmenims,    prašymo forma įstaigoms);
5. Svarsto rekomendacijas dėl privalomo ikimokyklinio ugdymo skyrimo ir teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl sprendimo priėmimo;
6. Surenka ir vaikų socializacijos centrui pateikia vaiko, kuriam paskirta auklėjamojo poveikio priemonė, dokumentus, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo vaikų socializacijos centro  informavimo apie vaiko atvykimą į centrą dienos;
7. Koordinuoja mokyklų vaiko gerovės komisijų veiklą, vaiko gerovės srityje dirbančių institucijų ir nevyriausybinių organizacijų tarpusavio bendradarbiavimą;
8. Teikia siūlymus koordinuojančios institucijos atvejo vadybininkui dėl vaiko socialinės integracijos plano parengimo;
9. Teikia siūlymus Savivaldybės merui dėl vaiko minimalios priežiūros priemonių tobulinimo;
10. Surenka reikalingą informaciją ir ją ne vėliau kaip likus 4 darbo dienoms iki posėdžio pateikia švietimo ir mokslo ministro įgaliotai institucijai išvadai gauti, rengiantis svarstyti vaiko vidutinės priežiūros priemonės skyrimo klausimą;
11. Įvertina koordinuotai teikiamų paslaugų vaikui ir jo tėvams (globėjams, rūpintojams) teikimo poreikį, gavusi informaciją iš TBK, per 10 darbo dienų, parengia sprendimo dėl Koordinuotai teikiamų paslaugų teikimo projektą, kuriame nustato koordinuotai teikiamų paslaigų teikimo trukmę ir siūlo konkrečią švietimo, švietimo pagalbos, ar socialines paslaugas teikiančią instituciją, įstaigą ar organizaciją Koordinuotai teikiamoms paslaugoms koordinuoti;
12. Atlieka kitas teisės aktuose nustatytas funkcijas.

Komisijos nariai:

Ina Romanova Biržų rajono savivaldybės administracijos tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatorė, komisijos pirmininkė

ina.romanova@birzai.lt

8 672 31904
Jurga Serapinienė Biržų rajono savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus vyriausioji specialistė, komisijos sekretorė

jurga.serapiniene@birzai.lt

8 632 23534
Raimundas Binkis Panevėžio apygardos prokuratūros Panevėžio apylinkės prokuratūros prokuroras

raimundas.binkis@prokuraturos.lt
8 (450) 31047

Lina Jurelevičienė Lietuvos probacijos tarnybos Panevėžio regiono skyriaus vyriausioji specialistė

lina.jureleviciene@probacija.lt
8 655 04705

Anželika Karalienė VšĮ Biržų rajono savivaldybės poliklinikos socialinė darbuotoja

birzupsc@gmail.com 
8 652 07863

Justina Kasakauskienė

Biržų rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė

juste.kasakauskiene@gmail.com
8 633 88482

Sandra Matukienė

Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos Panevėžio apskrities vaiko teisių apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė

sandra.matukiene@vaikoteises.lt

8 617 49139
Marijonas Nemanis

Biržų rajono savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vyriausiasis specialistas

marijonas.nemanis@birzai.lt

8 612 33758
Jūratė Petrauskienė

VšĮ Biržų rajono socialinių paslaugų centro atvejo vadybininkė

jutrate@gmail.com

8 674 83797

Sandra Timukienė

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Biržų rajono policijos komisariato Veiklos skyriaus viršininkė

sandra.timukiene@policija.lt
8 700 62320

 

Asta Vaicekavičienė

Biržų švietimo pagalbos tarnybos socialinė pedagogė

astavoimix@gmail.com

8 606 14308

Regina Židonienė

VšĮ „Pagalbos centras“ direktorė

pagalboscentras@gmail.com

8 650 73231

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2024 M.

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANO 2023 M. ĮVERTINIMAS

BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

VAIKO GEROVĖS 2022-2024 METŲ VEIKSMŲ PLANAS

VAIKO MINIMALI IR VIDUTINĖ PRIEŽIŪRA

PRIVALOMAS IKIMOKYKLINIS UGDYMAS