ETIKOS KOMISIJA

Kęstutis Armonas             – Savivaldybės tarybos narys (Etikos komisijos pirmininkas);

Dalius Drevinskas            – Savivaldybės tarybos narys;

Adolfas Jasinevičius         – Gaižiūnų bendruomenės pirmininkas, Gaižiūnų seniūnaitijos seniūnaitis;

Alfridas Jozėnas               – Savivaldybės tarybos narys;

Gražina Kučinskienė        – Savivaldybės tarybos narys;

Virginijus Laumė              – Biržų miesto Kęstučio seniūnaitijos seniūnaitis;

Adolfas Rinkūnas             – Vabalninko seniūnaitijos seniūnaitis;

Vilius Trečiokas               – Savivaldybės tarybos narys;

Nijolė Vaičekonienė        – Biržų miesto Žemaitės seniūnaitijos seniūnaitė.

 

KOMISIJA:

● prižiūri, kaip Savivaldybės tarybos nariai laikosi Vietos savivaldos įstatymo, Viešųjų ir privačių interesų derinimo valstybinėje tarnyboje įstatymo, Savivaldybės tarybos veiklos reglamento, Valstybės politikų elgesio kodekso, kitų teisės aktų, reglamentuojančių Savivaldybės tarybos narių veiklą ir elgesį, reikalavimų; nustatytus pažeidimus nagrinėja Komisijos posėdyje;

● analizuoja Savivaldybės tarybos narių nedalyvavimo Savivaldybės tarybos, komitetų ir komisijų posėdžiuose ir Vietos savivaldos įstatymo nustatytų pareigų nevykdymo priežastis;

● nagrinėja gautą informaciją dėl Savivaldybės tarybos nario veiklos ar jo viešųjų ir privačių interesų nesuderinamumo;

● nagrinėja savivaldybės bendruomenės narių, valstybės institucijų, gyvenamųjų vietovių bendruomenių ar bendruomeninių organizacijų atstovų siūlymus ir pastabas dėl Savivaldybės tarybos narių veiklos skaidrumo;

● teikia Vyriausiajai rinkimų komisijai siūlymą dėl Savivaldybės tarybos nario įgaliojimų nutraukimo, jeigu šis Tarybos narys yra praleidęs iš eilės tris Savivaldybės tarybos posėdžius be pateisinamos priežasties;

● seka visuomenės informavimo priemonių skelbiamą informaciją apie valstybės politikų elgesį ir, jei yra pagrįstų duomenų, kad valstybės politikas padarė pažeidimą, nagrinėja šią informaciją;

● remdamasi etinėmis nuostatomis, padeda valstybės politikams ugdyti demokratiškumą, politinę kultūrą, derinti įvairius požiūrius ir įsitikinimus, siekti santarvės, humaniškų tarpusavio santykių. 


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2017-01-05 11:08:37