Namų renovavimas

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ ŠILDYMO IR KARŠTO VANDENS SISTEMŲ MODERNIZAVIMUI

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS ATSINAUJINANČIŲ ENERGIJOS ŠALTINIŲ PANAUDOJIMO MODERNIZUOTUOSE ARBA MODERNIZUOJAMUOSE DAUGIABUČIUOSE NAMUOSE PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI iki 2020-12-31

KVIETIMAS TEIKTI PARAIŠKAS DAUGIABUČIŲ NAMŲ RENOVACIJAI iki 2021-03-01

Renovacijos žemėlapis


Naujo daugiabučių namų modernizavimo etapo patvirtinti investiciniai projektai:

1. Gimnazijos g. 1 (kadastro duomenų byla)

2. Rinkuškių g. 47, Rinkuškiai (kadastro duomenų byla)

3. Vilniaus g. 40A (kadastro duomenų byla)

4. Vytauto g. 39A (kadastro duomenų byla)

5. Vytauto g. 33A (kadastro duomenų byla)

6. J. Janonio a. 7 (kadastro duomenų byla)

7. Rinkuškių g. 47A, Rinkuškiai (kadastro duomenų byla)

8. S. Nėries g. 21, Vabalninkas (kadastro duomenų byla)

9. Tinklų g. 5, Biržų k. (kadastro duomenų byla)

10. Vilniaus g. 56 (kadastro duomenų byla)

11. Vilniaus g. 57A (kadastro duomenų byla)

12. Vytauto g. 15 (kadastro duomenų byla

Patvirtinti (2019 m. kvietimu) investiciniai projektai:

13. Vytauto g. 42

14. Vytauto g. 24


 Siūlomi investiciniai projektai:

1. Vėjo g. 24, Biržai

2. Kęstučio g. 4, Biržai

3. J. Basanavičiaus g. 18, Biržai (kadastro duomenų byla J. Basanavičiaus g. 18, Biržai)

4. Stoties g. 14, Biržai  (kadastro duomenų byla Stoties g. 14, Biržai)

5. Vytauto g. 43A, Biržai

6. Vilniaus g. 46A, Biržai

7. Skratiškių g. 10, Biržai

 

 

 

Ankstesnio daugiabučių namų renovavimo etapo investiciniai projektai:

1. Rotušės g. 26

2. Vilniaus g. 8 (I dalis)

3. Vilniaus g. 8 (II dalis)

4. Vilniaus g. 12

5. Vilniaus g. 111

6. Vytauto g. 22 (I dalis)  (kadastro duomenų byla)

7. Vytauto g. 22 (II dalis)

8. Vytauto g. 39b (I dalis)

9. Vytauto g. 39b (II dalis)

10. Vytauto g. 39c

11. Vytauto g. 43

12. Vytauto g. 62 (I dalis)

13. Vytauto g. 62 (II dalis)

14. Vytauto g. 65

15. Vėjo g. 22a

16. Vilniaus g. 10

17. Vilniaus g. 99a

18. Vilniaus g. 113

19. Vytauto g. 13

20. Vytauto g. 19

21. Vytauto g. 31 (I dalis)

22. Vytauto g. 31 (II dalis)

23. Vytauto g. 61 (I dalis)

24. Vytauto g. 61 (II dalis)

25. Vytauto g. 61 (III dalis)

 

 Biržų rajono savivaldybės taryba 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-72 patvirtino Biržų rajono energinio efektyvumo didinimo daugiabučiuose namuose programą, o jos įgyvendinimo administratoriumi paskyrė UAB "Biržų šilumos tinklai (Rotušės g. 20A, Biržai).

 

                     

Daugiabučių namų atnaujinimas. Nuo ko pradėti?

          Daugiabučių namų atnaujinimo finansavimo programa dabar tūkstančiams šalies gyventojų suteikia palankiausias ekonomines sąlygas renovuoti nekilnojamąjį turtą ir už būsto šildymą mokėti iki 60 proc. mažiau.

              15 paprastų žingsnių, kuriais galima pasiekti reikiamą rezultatą - atnaujintą ir modernizuotą daugiabutį.

 

  Pirmojo susirinkimo darbai


1. Būsto atnaujinimo inicijavimas. Namo valdytojas (*paaiškinimas - žemiau) organizuoja namo savininkų susirinkimą, kurio metu apibendrinama informacija apie pastato būklę, galimas priemones jai pagerinti ir reikalingas lėšas. Susirinkime 50+1 namo savininkų balsų dauguma priimamas sprendimas dėl renovacijos. Susirinkimo protokolas saugomas pas namo valdytoją.


2. Investicijų plano parengimas. Namo valdytojas organizuoja konkursą investicijų plano rangovui (projektavimo įmonei) atrinkti, parengia paslaugų pirkimo ataskaitą. Ji pateikiama BETA (Būsto energijos taupymo agentūrai). Gavus BETA pritarimą, atrinktas plano rangovas parengia investicijų planą, kuriame pateikia informaciją apie namo būklę, numatomos renovacijos priemonės, preliminari jų kaina ir kiti susiję klausimai.

 

  Antrasis daugiabučio namo gyventojų susirinkimas


3. Viešas investicijų plano aptarimas. Aptarimas organizuojamas namo savininkų susirinkime, kuriame, išsakomos pastabos, pageidavimai, pagal kuriuos patikslinamas investicinis planas.


4. Investicijų plano suderinimas. BETA įvertina, ar rangovo pateikta informacija atitinka teisės aktus, techninius reikalavimus.

 

  Trečiojo susirinkimo darbai


5. Investicinio plano tvirtinamas. Planas tvirtinamas namo savininkų susirinkime 50+1 namo savininkų balsų dauguma. Svarbiausia tuo pačiu priimti ir sprendimą dėl lėšų skolinimosi. Susirinkimo protokolo kopija kartu su investicinio plano byla pateikiama BETA. Patvirtinus investicijų planą, namo valdytojas skelbia konkursą techninio projekto rengimo paslaugai pirkti.


6. Paraiška bankui. Namo valdytojas pasirinktam bankui pateikia paraišką kreditui gauti ir investicijų planą, kitus reikiamus, papildomus dokumentus.

 

7. Banko patvirtinimas. Bankas įvertinęs iš namo valdytojo ir BETA gautus dokumentus, patvirtina paraišką.

 

8. Rangovo parinkimas. Namo valdytojas skelbia konkursus, kurių pagalba išrenkamas rangovas ir techninio projekto rengėjas. Galutinis sprendimas suderinamas su BETA.


9. Kredito sutarties pasirašymas. Banko pateiktą tipinę sutartį pasirašo banko atstovas ir būsto savininkų atstovas.


10. Kredito sutarties įregistravimas. Namo valdytojas kredito sutartį registruoja nekilnojamojo turto registre (VĮ „Registrų centras", apie tai atitinkamai pažymėdamas ir visų namo butų registro įrašuose.

 

  Prasideda namo renovacijos darbai


11. Namo atnaujinimas. Darbai vykdomi pagal investicijų planą. Parengiamas atliktų darbų perdavimo - priėmimo aktas, jį pasirašo namo valdytojas, rangovas, BETA atstovas ir statybos techninę priežiūrą vykdęs specialistas.


12. Kredito išmokėjimas. Pinigai išmokami banko valdytojui pateikus atliktų darbų aktą ir sąskaitą faktūrą, pagal kurią bankas perveda pinigus statybos darbus vykdančiam rangovui. Likusią mokėti dalį bankas paskirsto mokėti visiems kredito gavėjams (būsto savininkams).

 

  Mokama valstybės parama


13. Valstybės paramos paskyrimas. Valstybės parama išmokama baigus investicijų plane numatytus darbus ir namo valdytojui pateikus BETA prašymą dėl valstybės paramos.


14. Valstybės paramos išmokėjimas. Kai BETA specialistai užfiksuoja namo atnaujinimo statinio energetinį efektyvumą, nustatomas kompensacijos dydis ir Finansų ministerija, pervesdama apskaičiuotą paramą kiekvienam individualiai, padengia būsto savininkų paimtų kreditų dalis bei grąžina dalį kredito bankui.


15. Palūkanų ir kredito mokėjimas. Kol vykdomas būsto atnaujinimo projektas ir tęsiasi kredito grąžinimo atidėjimo laikotarpis, būsto savininkai moka tik palūkanas, skaičiuojamas nuo namo atnaujinimui išmokėtos ir negrąžintos kredito sumos. Atnaujinus namą, pradedama grąžinti paskola ir mokamos palūkanos.

 

*Kas yra namo valdytojas? Jei yra sukurta bendrija, atstovauja bendrijos pirmininkas, jei gyventojai sudarę jungtinės veiklos sutartį, jos pagrindu veikiantis fizinis asmuo arba namą administruojančios įmonės įgaliotas asmuo.

 VALSTYBĖS PARAMA:

  • 100 proc. projekto ar jo dalies parengimui, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizę, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą;
  • 100 proc. projekto įgyvendinimo administravimo ir statybos techninės priežiūros išlaidas;
  • 30 procentų investicijų, tenkančių Vyriausybės nustatytoms energinio efektyvumo didinimo priemonėms (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
  • 10 procentų papildomą valstybės paramą (nuo toliau minimų priemonių įgyvendinimo kainos), kai įgyvendinant atnaujinimo projektą daugiabučiame name įrengiamas atskiras ar modernizuojamas esamas neautomatizuotas šilumos punktas, įrengiami balansiniai ventiliai ant stovų ir (ar) pertvarkoma ar keičiama šildymo sistema, butuose ir kitose patalpose įrengiant individualios šilumos apskaitos prietaisus ar daliklių sistemą ir (ar) termostatinius ventilius (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti));
  • 100 proc. nepasiturintiems gyventojams tenkančias atnaujinimo projekto parengimo, įskaitant atnaujinimo projekto vykdymo priežiūrą ir atnaujinimo projekto ekspertizės, kai ji privaloma pagal Statybos įstatymą, atlikimą, jo įgyvendinimo administravimo, statybos techninės priežiūros išlaidas, kredito draudimo įmoką, kiekvieno mėnesio kredito ir palūkanų įmokas;
  • Taip pat suteikiamas lengvatinis kreditas, kurio metinių palūkanų dalis, viršijanti 3 procentus, penkerius metus nuo pirmosios kredito dalies išmokėjimo dienos yra apmokama (taikoma projektams atrinktiems pagal LR Aplinkos ministro 2017 m. spalio 2 d. įsakymą Nr. D1-803 „Dėl kvietimo teikti paraiškas daugiabučiams namams atnaujinti (modernizuoti)).

Ką dar verta įsidėmėti?

  • Rengiant ir įgyvendinant investicijų projektą, gyventojams atstovauja bendrojo naudojimo objektų valdytojas. Jeigu šias pareigas eina namo bendrojo naudojimo patalpų administratorius, gyventojai išrenka bent vieną savo atstovą, kuris teikia pasiūlymus rengiant investicijų projektą, dalyvauja projektavimo ir rangos darbų pirkimo komisijose, prižiūri atnaujinimo darbų eigą.
  • Ruošiantis dalyvauti Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programoje ir rengiant visą techninę dokumentaciją, ant pirmo lapo privalomas ES struktūrinės paramos ženklinimas.
  • Yra parengtas atnaujinimo priemonių, kurias remia valstybė, sąrašas. Reikėtų atminti, kad po atnaujinimo Jūsų daugiabutis namas turėtų pasiekti bent jau D energinio naudingumo klasę.
  • Iškilus bet kokiems klausimams, kreipkitės į Būsto energijos taupymo agentūros specialistus.

 

 


 

 

 
Atgal

Paskutinis atnaujinimas: 2020-09-09 10:57:44