Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Pradžia

Apie projektą

 

Projekto Nr. 10-011-P-0001

Projekto trukmė 2023 m. gegužės 11 d. – 2025 m. birželio 30 d.

Projekto vertė 113 376 623,67 Eur

Finansavimo suma 112 705 422,13 Eur

Projekto aprašymas

Projektas „Tūkstantmečio mokyklos I“ vykdomas pagal 2021–2030 m. plėtros programos valdytojos Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Švietimo plėtros programos pažangos priemonę Nr. 12-003-03-01-01 „Įgyvendinti „Tūkstantmečio mokyklų“ programą“. Projektas finansuojamas Ekonomikos gaivinimo ir atsparumo didinimo priemonės (EGADP) bei Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis.

Projekto tikslas – sukurti integralias, optimalias ir kokybiškas ugdymo (-si) sąlygas mokinių pasiekimų atotrūkiams mažinti Lietuvos savivaldybėse. Šiuo projektu įgyvendinama dalis „Tūkstantmečio mokyklų“ (TŪM) programos: vykdomos veiklos 22 Lietuvos savivaldybėse ir 93 mokyklose (TŪM programos I srautas).

Projekto veiklos:

1)  mokyklų vadovų ir kitų pedagoginių darbuotojų kompetencijų stiprinimas;

2)  infrastruktūros kūrimas, plėtra ir atnaujinimas;

3)  mokyklų veiklos tobulinimas keturiose srityse: lyderystė veikiant, įtraukusis ugdymas, kultūrinis ugdymas, STEAM ugdymas;

4)  konsultavimas, rekomendacijų ir analizių rengimas;

5)  projekto veiklų sklaida (viešinimo ir komunikacijos veiklos). Projekto tikslinė grupė – bendrojo ugdymo mokyklų mokytojai.

Projekto tikslinės grupės - bendrojo ugdymo mokyklų darbuotojai, jų vadovai, mokiniai ir mokyklų bendruomenės.

Biržų rajono savivaldybės administracija yra projekto partnerė ir įgyvendina 1-3 punkte numatytas veiklas: Tikslui pasiekti keliami Pažangos plano uždaviniai ir  numatomos veiklos:

 1. Uždavinys: Švietimo bendruomenės įtraukties plėtra
 2. Uždavinys: Kultūrinio ugdymo, tenkinančio bendruomenės kultūrinius poreikius, edukacinę veiklą ir lyderystę, užtikrinimas
 3. Uždavinys: STEAM dalykų srities ugdymo stiprinimas, didinant mokymo(si) pasiūlą ir prieinamumą

Įgyvendinant pirmąjį uždavinį, turėtų būti formuojamos veiklos, nukreiptos į šiuos aspektus:

 • Ugdymo formų ir metodų įvairovės plėtra, skatinanti kiekvieno mokinio asmeninę ūgtį
 • Mokytojų kompetencijų tobulinimas siekiant bendrų įtraukiojo ugdymo tikslų
 • Pedagogų ir švietimo pagalbos specialistų kompetencijų stiprinimas įtraukiojo švietimo srityje
 • Mokinių, mokytojų ir kitų ugdymo įstaigų specialistų lyderystės ugdymo procese bei bendruomenės veikloje stiprinimas
 • Mokinių tėvų įtraukties į mokymosi procesus, sprendimų priėmimą ir kt. stiprinimas
 • Infrastruktūros, būtinos įtraukties ir lyderystės stiprinimui, užtikrinimas (patalpos ir kitos erdvės, priemonės, įranga, baldai ir pan. turtas).

Įgyvendinant antrąjį uždavinį, turėtų būti formuojamos veiklos, nukreiptos į šiuos aspektus:

 • Integruoti kultūrinį ugdymą į formalų ir neformalų ugdymą, didinti kultūrinių veiklų prieinamumą
 • Skatinti tiek mokytojų, tiek mokinių dalyvavimą įvairiose kūrybinėse veiklose, ugdant kultūrines kompetencijas
 • Užtikrinti ilgalaikę partnerystę tarp pedagogų ir menininkų, kultūros įstaigų ir kitų kultūros paslaugų teikėjų
 • Atnaujinti mokyklų materialiąją bazę, siekiant įgalinti mokinių kūrybiškumą, sustiprinti pasitikėjimą savimi, savigarbą ir komandinio darbo įgūdžius.

Įgyvendinant trečiąjį uždavinį, turėtų būti formuojamos veiklos, nukreiptos į šiuos aspektus:

 • Integruoti STEAM modelį į mokyklos veiklos sritis
 • Stiprinti STEAM dalykų infrastruktūros bazę
 • Užtikrinti darbuotojų kompetencijų ugdymą ir tobulinimą(si), siekiant STEAM ugdymo proceso kokybės
 • Plėtoti STEAM laboratorijų ir susijusią STEAM infrastruktūrą, kuriant ir įgalinant tinklaveiką tarp ugdymo įstaigų, dalinantis gerąja patirtimi
 • Užtikrinti ilgalaikę partnerystę tarp pedagogų ir verslo, švietimo ir kitų socialinių partnerių, siekiant sudaryti sąlygas mokiniams ir mokytojams STEAM ugdymą pažinti kiek įmanoma įvairesnėje praktinėje aplinkoje.

Europos socialinio fondo agentūra yra projekto vykdytoja, kuri įgyvendina konsultavimo, rekomendacijų ir analizių rengimo bei komunikacijos veiklas (įvardintas 4-5 punkte).

Siekiami rezultatai

 • Padidėjusi pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo (PUPP) metu bent pagrindinį lietuvių kalbos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Padidėjusi PUPP metu bent pagrindinį matematikos mokymosi pasiekimų lygį pasiekusių mokinių dalis;
 • Sumažėjusi bendrojo ugdymo mokyklų 1–8 klasių komplektų, kurie yra jungtiniai, dalis;
 • Padidėjęs vienai sąlyginei mokytojo pareigybei tenkančių mokinių skaičius bendrojo ugdymo mokyklose;
 • Sumažėję mokinių pasiekimų atotrūkiai tarp projekte dalyvavusių savivaldybių teritorijose esančių mokyklų.
 • Savivaldybės unikalieji rodikliai: Tinklaveikos veiklos; Mokyklų, kuriose nuolat (bent kas 2 m.) tiriamas mikroklimatas (atliekami mikroklimato tyrimai bei vėliau užtikrinamas nuolatinis mikroklimato vertinimas), skaičius; Mokytojų, švietimo pagalbos specialistų ir kitų pedagoginių darbuotojų, kurie tobulino įtraukiojo ugdymo kompetencijas, dalis nuo visų tokių darbuotojų; Pamokų, kurios praleidžiamos pritaikytose kultūrinėse erdvėse už mokyklų ribų (pvz., kultūros centre, bibliotekoje, muziejuje, menų laboratorijoje ar kt.), skaičius (vnt. per mokslo metus); STEAM krypties bendrų projektų, kuriuose dalyvauja mažiausiai 2 mokyklos (gali būti ir mokyklos iš kitos savivaldybės), skaičius (vnt. per metus).

PROJEKTO ,,TŪKSTANTMEČIO MOKYKLOS I“ BIRŽŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO  PAŽANGOS PLANO ĮGYVENDINIMO VIEŠINIMO TVARKOS APRAŠAS