Pradžia Biržų rajono savivaldybė
Lt En
Pradžia
Lt En

Daugiabučio namo savininkų bendrija (DNSB)

Norint įsteigti daugiabučio namo butų savininkų bendriją (DNSB) reikia suburti iniciatyvinę grupę, kuri turi:

 • Parengti bendrijos įstatų projektą pagal Daugiabučių gyvenamųjų namų ir kitos paskirties pastatų savininkų bendrijų įstatymo 7 straipsnyje nustatytus bendrijos įstatų rengimo reikalavimus;
 • Iki steigiamojo susirinkimo dienos sudaryti namo butų ir kitų patalpų savininkų, pritariančių bendrijos steigimui, sąrašą su šių savininkų parašais.  Be to, suplanuoti susirinkimo darbotvarkę, numatyti susirinkimo šaukimo vietą, datą ir laiką;
 • Jei bendriją planuojama steigti daugiabučiame name, kurį tuo metu valdo savivaldybės paskirtas administratorius, jam reikia prieš 30 dienų iki steigiamojo susirinkimo pranešti apie bendrijos steigimą ir steigiamojo susirinkimo datą. Administratorius bendrijos steigimo iniciatoriams ne vėliau kaip per 15 dienų privalo pateikti namo bendrojo naudojimo objektų aprašą bei butų ir kitų patalpų savininkų sąrašą su jų adresais;
 • Bendrijos steigimo iniciatorius ne vėliau kaip prieš 14 dienų iki susirinkimo dienos turi viešai pranešti visiems butų ir kitų patalpų (pastatų) savininkams apie bendrijos steigiamojo susirinkimo šaukimą, nurodydamas bendrijos steigimo tikslą, susirinkimo vietą, datą ir laiką. Kartu su šiuo pranešimu pateikiama bendrijos steigiamojo susirinkimo darbotvarkė ir bendrijos įstatų projektas;
 • Suorganizuoti patį steigiamąjį susirinkimą, t. y., paskirti pranešėją, kuris pristatytų bendrijos steigimo tikslus ir įstatų projektą, pagal numatytus reikalavimus parengti susirinkimo dalyvių sąrašo ir susirinkimo protokolo formas, parinkti kandidatus į bendrijos pirmininkus ir bendrijos valdybą, revizijos komisiją, balsų skaičiavimo komisiją bei ginčų komisiją (jei yra daugiau nei 100 bendrijos narių);
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo sprendimai priimami susirinkime dalyvaujančių butų ir kitų patalpų savininkų balsų dauguma, kiekvienas buto ar kitų patalpų savininkas turi po vieną balsą. Buto ar kitų patalpų bendraturčiams atstovauja vienas asmuo ir jis turi vieną balsą;
 • Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyviai registruojami sudarant jų sąrašą. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše turi būti nurodyta susirinkimo dalyvio vardas ir pavardė, asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas, jo numeris ir išdavimo data, juridinio asmens pavadinimas, kodas, susirinkimo dalyviui priklausančio buto (butų), kitos patalpos (kitų patalpų) (pastato (pastatų) adresas (adresai) ir jų unikalus numeris (unikalūs numeriai), susirinkimo dalyvio parašas. Jeigu susirinkimo dalyvis atstovauja buto ar kitų patalpų savininkui, bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąraše nurodomas įgaliojimo registracijos numeris ir data. Bendrijos steigiamojo susirinkimo dalyvių sąrašą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius;
 • Bendrijos steigiamasis susirinkimas yra protokoluojamas. Bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolas turi būti parengtas per 5 darbo dienas nuo susirinkimo dienos. Protokolą pasirašo susirinkimo pirmininkas ir sekretorius. Prie bendrijos steigiamojo susirinkimo protokolo pridedamas šio susirinkimo dalyvių sąrašas su jų parašais;
 • Steigiamojo susirinkimo pirmininkas pasirašytus įstatus ir kitus bendrijos steigimo dokumentus  pateikia notarui, kuris įvertina jų atitiktį įstatymams ir patvirtina.
 • Notaro patvirtintus bendrijos steigimo dokumentus steigiamojo susirinkimo pirmininkas pateikia Juridinių asmenų registrui, kuris per 20 darbo dienų privalo registruoti bendriją arba pranešti apie atsisakymą registruoti, nurodant atsisakymo priežastį. Įregistravus bendriją, Juridinių asmenų registro išrašo kopiją reikia pateikti Savivaldybės administracijos Statybos ir infrastruktūros skyriui;
 • Bendrija laikoma įsteigta ir įgyja juridinio asmens teises nuo įregistravimo Juridinių asmenų registre dienos.

TEISĖS AKTAI: